NAIAS 2012, Joe Louis Arena, Detroit, MI

6698918153_04f51e5100_z

Ford Press in the round